Søk Rødliste Med rammer

VUGlyceria lithuanica

skogsøtgras rohtorávesuoidni

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Glyceria lithuanica
VU
Karplanter (Norge)
B2a((i))b(ii,iii,iv,v)
NT

Artsinformasjon

7

5 - 25 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv) Antall reproduserende individ (v)

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Skogsøtgras (Glyceria lithuanica) vurderes som sårbar (VU) fordi den er knyttet til sårbare naturtyper som er i tilbakegang eller ødelegges, og fordi utbredelsen fragmenteres. I Norge er den kjent bare fra Østlandet, én lokalitet i indre Sogn (Luster) og to i Midt-Norge (Midtre Gauldal), se Elven & al. (under forb., med kart og diskusjon). Herbariematerialet tyder på at den har hatt en nedgang, men omfanget er vanskelig å anslå. For mange lokaliteter mangler belegg fra de siste tiårene. Arten er imidlertid bundet til fuktige skogtyper, bl.a. flommarkskog, sumpskog og sumpkratt, som vurderes som truete naturtyper på landsbasis på grunn av utgrøfting.

Skogsøtgras er en eurasiatisk art som i vest når Baltikum og Fennoskandia.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Flomsonesystemer  > Flomskogsmark  > leir- og siltbunn
  • nedre leirflomskog
   • Dominans  > Bartrær
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær
    • boreale lauvtrær
  • øvre leirflomskog
   • Dominans  > Bartrær
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
    • boreale lauvtrær
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > fuktmark
  • høgstaudeskog
   • Dominans  > Bartrær
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
    • boreale lauvtrær
  • storbregneskog
   • Dominans  > Bartrær
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær
    • boreale lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.