Søk Rødliste Med rammer

VUGibbaranea bituberculata

buskpukkelvever

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Gibbaranea bituberculata
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

10 - 50 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun et funn av denne arten er kjent fra Norge, nærmere bestemt Mostadmarke i nærheten av Trondheim. Det knytter seg noe usikkerhet til dette funnet ettersom det nærmeste kjente er fra Skåne i Sverige. Arten finnes i ulike typer habitater, gjerne åpne kulturpåvirkede situasjoner. Arten vurderes som VU etter kriterium D2.

Arten er siden funnet i Gjerstad kommune av Glenn Halvor Morka (http://www.edderkopper.net/), noe som betydelig utvider den kjente utbredelsen av denne arten i Norge. Den er likevel åpenbart sjelden og uvanlig her til lands. Morka rapporterte arten fra bølandingsskog, men arten ble kunn funnet på ungtrær av eik. Dette kan indikere enn viss forkjærlighet for varme lokaliteter ettersom eika selv er varmekjær. Til tross for den nye lokaliteten beholdes den gamle rødlistekategorien ettersom antall funn fremdeles er mindre enn 5. Arten bør ettersøkes på flere lokaliteter for å danne et klarere bilde av habitatpreferanser og totalutbredelse.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Åker og kunstmarkseng
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • åpen fase
 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • skrotemark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • eik

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Storm, V. 1898. Iagtagelser over Araneider i Trondhjems omegn. K. norske Vdensk. Selsk. Skr. 1898: 1-10
 • Tambs-Lyche, H. 1941. Revision von Stprm's Spinnesamlung aus der Umgebung von Trondheim. K. norske Vdensk. Selsk. Skr. 13: 191-194