Søk Rødliste Med rammer

NTFriesea baltica

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Friesea baltica
NT
Spretthaler
B2a((i))b(ii,iii,iv); D2

Artsinformasjon

5 - 25 %

5 - 25 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 2000 km²

Ja, trolig

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare funnet på et fåtall lokaliteter langs kysten fra Vestfold til Rogaland, alle på tørre strandenger og i sanddyner. Den lever også i godt nedbrutt tangvoll øverst på forstranda. Ellers i Norden er den kjent fra Bornholm, Skåne og Island. Habitatet er utsatt for press fra flere hold. Intensivt tråkk fra friluftsaktiviteter fører til slitasje, opphør av beite fører til gjengroing. Antall egnete lokaliteter er derfor antagelig på retur og arten gis en vurdering etter B-kriteriene.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Kystnær grus- og steinmark
  • etableringsfase
  • koloniseringsfase
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • ustabil/hvit dyne
  • erodert dyne
 • Terrestrisk  > grovere uorganiske substrater
  • saltpåvirket substrat
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • normalvarme sandsubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Tråkk og motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184