Søk Rødliste Med rammer

ENFolsomides marchicus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Folsomides marchicus
EN
Spretthaler
B1a(i,ii)b(ii,iii)+2a(i,ii)b(ii,iii)

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

≤ 5

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra Gressholmen og Hovedøya i  Oslo-bassenget, dessuten fra en tørrbakke i Vågå der den er tatt flere ganger innen et lite område. Den lever på eksponerte bergskrenter, i sprekkvegetasjon og mose - i ett tilfelle ved vannsig nedover fjellsida. Ellers i Norden bare fra Øland. Det er grunn til å tro at dette er en varmerelikt med svært begrenset utbredelse. Naturtypen er godt undersøkt over hele landet og arten har neppe noen vid utbredelse. Lokaliteten i Vågå ligger i et beiteområde (sau, storfe) der opphør av beiting kan føre til gjengroing og skape dårligere betingelser for arten. Oslo-lokalitetene er utsatt for tråkk og slitasje ved rekreasjonsbruk. Presset på de få kjente forekomstene gjør det sannsynlig at arten er i tilbakegang. Den vurderes derfor etter B-kriteriene og havner i kategorien EN.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart kontinental seksjon
  • Svakt kontinental seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Kystnær grus- og steinmark
  • krattfase
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Nakent berg
  • bergknaus
 • Terrestrisk  > levende planter
  • varme mosesubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.