Søk Rødliste Med rammer

NTFolsomia microchaeta

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Folsomia microchaeta
NT
Spretthaler
A4c; D2

Artsinformasjon

> 50 %

< 1 %

> 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Dette er en nordlig arktisk/alpin art med mer eller mindre sirkumpolar utbredelse. I Norge bare spredte funn fra Troms fra over 1.000 m høyde. Også til stede i nord-svenske høyfjell. Antall kjente forekomster  kan sikkert økes ved flere innsamlinger i nord-norske fjell. En klimaendring som gir færre permanente snøleier i fjellet kan være en trussel mot arten. Vurderes foreløpig etter D-kriteriene, men bedre datagrunnlag kan aktualisere vurdering etter A-kriteriene (populasjonsnedgang pga. klimaendringer).

Hovedhabitat

 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • høgalpin sone
  • mellomalpin sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
 • Arktisk-alpin fastmark
  • Fjellhei og tundra
  • Snøleie

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer
  • Regionale
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.