Søk Rødliste Med rammer

NTEriophorum brachyantherum

gulull devkesullu

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Eriophorum brachyantherum
NT
Karplanter (Norge)
A2bc+3c; B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

10

5 - 25 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Gulull (Eriophorum brachyantherum) vurderes som nær truet (NT) fordi den synes å være i tilbakegang nasjonalt, og fordi dens voksesteder er noe utsatt. Arten er østlig (øvre Østlandet, indre Trøndelag, indre Nordland - Finnmark) og knyttet til rikmyr, myrskog og særlig til kjeldesig, se Elven & al. (under forb., med kart). Funnfrekvensen etter 1990 er litt lågere enn normalt (15,8 %, mot ca. 20,4 %), og arten har forsvunnet fra mange lokaliteter sørpå, særlig ved sørgrensa. Den går tilbake på grunn av myrgrøfting og skogplanting. Forekomstene i nord, i Troms og Finnmark, er langt på vei trygge.

Gulull er utbredt i boreale deler av Eurasia og Nord-Amerika, men ikke på Grønland.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark
  • Svak kilde og kildeskogsmark
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
   • Dominans  > Lauvtrær  > boreale lauvtrær
    • bjørk
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > ekstremt mineralnæringsrik
  • myrflate-fastmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > mineralnæringsrik
  • myrflate-fastmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > intermediær
  • myrflate-fastmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark
  • limnogen vanntilførsel
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
   • Dominans  > Lauvtrær  > boreale lauvtrær
    • bjørk

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.