Søk Rødliste Med rammer

NTEriophorum ×medium

vrangull áhpeullu

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Eriophorum ×medium
NT
Karplanter (Norge)
A4bc; B2b(ii,iii,iv,v)
NT

Artsinformasjon

10

5 - 25 %

1 - 5 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv) Antall reproduserende individ (v)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Vrangull (Eriophorum x medium) vurderes som nær truet (NT) fordi arten har vært og trolig er i markert tilbakegang. Arten antas å ha oppstått som en hybrid mellom brannull (E. russeolum) og snøull (E. scheuchzeri), men formerer seg og opptrer uavhengig av foreldrene. Den har en litt større utbredelse enn den mest sjeldne av disse (brannull) og går lengre vest (No Narvik) og lengre ut mot kysten i Troms og Finnmark. Den er også mindre knyttet til palsmyrer, men mer vanlig på forstyrrete steder som langs veier og i grøfter og våte beiter. Arten omtales og diskuteres med kart hos Elven & al. (inder forb.). Funnfrekvensen etter 1990 antyder en meget sterk tilbakegang (1,3 %, mot normalt 20,4 %), og planten er funnet påfallende få ganger de siste 30 årene. Arten er samlet fem ganger i løpet av 1980-årene, den er ikke samlet i løpet av 1990-årene, og den er samlet fire ganger siden tusenårskiftet. Årsaker til tilbakegangen er ikke kjent, men sammenliknet med brannull, så vokser vrangull i naturtyper som lettere lar seg utnytte.

Det er noe usikkerhet knyttet til utbredelsen av vrangull, men det er trolig at den finnes i nordboreale og sørarktiske områder i Russland, Alaska og i Canada øst til Labrador (Elven & Murray under forb.).

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > intermediær
  • myrflate-fastmatte
  • myrflate-mykmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > mineralnæringsfattig-ekstremt mineralnæringsfattig
  • myrflate-fastmatte
  • myrflate-mykmatte

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.