Søk Rødliste Med rammer

NTEpipogium aphyllum

huldreblom vuovdeeamit

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Epipogium aphyllum
NT
Karplanter (Norge)
A4c
NT

Artsinformasjon

10

5 - 25 %

1 - 5 %

Helt ukjent

CITES II

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Huldreblom (Epipogium aphyllum) vurderes som nær truet (NT) på grunn tilbakegang, fordi dens viktigste voksesteder er utsatt for inngrep, og dessuten på grunn av sterkt fluktuerende opptreden. Arten er knyttet til moserik gammelskog og tåler forstyrrelse dårlig. Den er imidlertid vanskelig å observere og følge med fordi den hovedsakelig lever underjordisk og bare blomstrer sporadisk. På de fleste lokalitetene er den bare funnet/observert én gang (for et viktig unntak, se Hegre 1998). Det er ingen nedgang i funnfrekvens de siste 30 årene, men det er nedgang i regioner hvor den blir funnet. Vi antar derfor en tilbakegang i vurderingsperioden (tre generasjoner) på 20-30 %. Voksestedene den er knyttet til er også i tilbakegang, men samtidig er arten flere ganger funnet i pionervegetasjonstyper eller i forstyrret skog (ny skog på elveører, på plen på furutomt, i ny ospeskog, alle i Troms). Arten omtales med kart hos Elven & al. (under forb.).

Huldreblom er vidt utbredt eurasiatisk, men med sporadisk opptreden overalt.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark
  • veldrenert mark
   • Dominans
    • Bartrær
   • Dominans  > Lauvtrær
    • boreale lauvtrær
  • fuktmark
   • Dominans
    • Bartrær
   • Dominans  > Lauvtrær
    • boreale lauvtrær
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtskogs
  • lågurtskog
  • svak lågurtskog
  • småbregneskog
  • blåbærskog

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.
 • Hegre, A. 1998. Finsåsmarka i Snåsa, Nord-Trøndelag har årviss blomstring av huldreblom Epipogium aphyllum. Blyttia. 56: 205-207