Søk Rødliste Med rammer

VUEntelecara flavipes

bartrehåndedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Entelecara flavipes
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Entelecara flavipes ble nylig oppdaget i Norge og har muligens blitt oversett fordi den ser ut til å leve i bl.a. trekroner. Imidlertid har den i andre land blitt funnet i ulike åpne og halvåpne habitater, noe som ikke er tilfellet her til lands. Sannsynligvis har den en ganske vid utbredelse i sørøstlige deler av Norge, mørketallet for forekomst må også sies å være høyt, men arten vurderes på det nåværende tidspunkt som VU etter kriterium D2 inntil flere funn foreligger.

Ingen nye funn i peridoen 2006 - 2010.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær
 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • overflatedyrket kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38