Søk Rødliste Med rammer

VUEleogiton fluitans

flytesivaks

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Eleogiton fluitans
VU
Karplanter (Norge)
D2
VU

Artsinformasjon

5

< 1 %

< 1 %

> 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Flytesivaks (Eleogiton fluitans) vurderes som sårbar (VU) fordi arten bare er kjent fra én lokalitet i Norge: Rislandstjern med utløpsbekk i AA Froland, se Fægri & Danielsen (1996). Her ser den ut til å være stabil. Beleggene beskriver tjernet som oligotroft med flytetorv, og med lite annen vegetasjon. Voksestedet vil muligens påvirkes negativt av forsuring og eutrofiering. Det er rapportert at vannet kalkes, uten at vi kjenner til effekten av dette på arten.

Flytesivaks er utbredt i Europa, Øst- og Sør-Afrika, Sørøst-Asia og Australia.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • mellomfast sedimentasjonsbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.