Søk Rødliste Med rammer

NTEleocharis parvula

dvergsivaks

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Eleocharis parvula
NT
Karplanter (Norge)
B2b(ii,iii,iv)
NT

Artsinformasjon

2

5 - 25 %

1 - 5 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Dvergsivaks (Eleocharis parvula) vurderes, under noe tvil, som nær truet (NT) på grunn av et lite forekomstareal i kombinasjon med bestandsreduksjon. Alternativet er at den kan være trygg (LC). Arten er liten og vokser i grunt vann i brakkvannsområder, spredt fra Øf Halden langs kysten nord til No Hemnes og trolig Rana (G. Gaarder i 2008, pers. medd.). Den kan være vanskelig å få øye på og kan forveksles med den nærlike nålsivaks (E. acicularis). Arten er registrert på ca. 15 lokaliteter etter 1980, mot 23 tidligere. Den er ikke gjenfunnet på mange eldre lokaliteter spesielt på Østlandet, noe som trolig skyldes nedbygging av strandområdene og særlig brakkvassområder i fjordbotner og ved elveutløp. Det er relativt få egnete, intakte elveutløp igjen i landet. Arten er imidlertid funnet som ny for flere kommuner etter 1980 (Bu Drammen og Lier, SF Gaular og Førde, ST Trondheim, NT Verdal og Namsos og No Hemnes, og trolig Rana). Dette kan skyldes at flere er oppmerksomme på arten enn tidligere.

Dvergsivaks har en spredt utbredelse i Europa, Nord-Afrika, Øst-Asia og Nord- og Sør-Amerika.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer
 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Marine systemer  > Løs bunn  > eufotisk bunn
  • brakvannsbunn uten etablert vegetasjon
 • Marine systemer  > Mellomfast  bunn  > eufotisk bunn
  • bløt mellomfast bunn i brakkvann
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Strandeng og strandsump  > vannstrand
  • brakkvassmudderflate
  • helofyttbrakkvassump
  • saltmudderflate

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Åpning av innløp til poller
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)