Søk Rødliste Med rammer

ENDipoena melanogaster

tårnkuleedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Dipoena melanogaster
EN
Edderkoppdyr
B2a(ii)b(iii)
EN

Artsinformasjon

5 - 25 %

1 - 5 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

≤ 5

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Bare ett enkelt funn foreligger, fra Håøya i Frogn i Oslofjorden. Også i Sverige er arten sørlig og den er ikke kjent fra Finland. Vår populasjon representerer derfor sannsynligvis artens nordligste utstikker. Som de fleste arter i slekten er D. melanogaster termofil og finnes i vegetasjonen på tørre solrike steder. På bakgrunn av den begrensede utbredelsen vurderes arten som EN etter kriteriene B2a(ii)b(iii). B1-kriteriet utelates her siden totalutbredelsen er vanskelig å anslå.

Arten er funnet på to nye lokaliteter siden 2006, i Gjerstad kommune av Glenn Halvor Morka (Morka 2009, http://www.edderkopper.net/) hvor totalt 11 individer er registrert på ask, osp og furu. Den er senere også funnet i Bø i Telemark av Magne Farlund (http://crocea.wordpress.com/). Disse funnene indikerer at arten har en videre utbredelse enn tidligere antatt, men den er åpenbart svært lokalt forekommende. Det må her bemerkes at på lokaliteten i Gjerstad er skogen skjøttet slik at større områder for stå upåvirket av menneskelig aktivitet og det er en utpreget heterogenitet i skogen i området (Morka pers. comm.).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • kulturmarkskalkeng
   • Dominans
    • Bartrær
   • Dominans  > Lauvtrær
    • boreale lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • . Edderkoppkroken
 • . Mine edderkopper
 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Glenn Halvor Morka 2009. Det overraskende funnet... Insekt-Nytt 34 (4): 5 - 12
 • Hauge, E. & Midtgaard, F. 1986. Spiders (Araneae) in Malaise traps from two islands in the middle Oslofjord, Norway. Fauna Norvegica Ser B. 38: 42-52