Søk Rødliste Med rammer

VUDictyna latens

sølvullspinnedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Dictyna latens
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

> 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nok en art med begrenset utbredelsepotensiale i Norge. Den er kun kjent til Bohuslän i Sverige samt den sørvestlige tuppen av Finland og utbrdelsen i Norge er nok tilsvarende begrenset. Dictyna latens er i tillegg beskrevet som en ekstrem termofil art og finnes således kun på varmerike og soleksponerte åpne lokaliteter. Forekomsten er derfor lokal og fragmentert. På denne bakgrunn vurderes arten som VU etter kriterium D2.

Ingen nye funn i perioden 2006 - 2010.

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • kulturmarkskalkeng

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Hauge, E. & Hansen, L. O. 1991. Spiders (Araneae) from 6 islands in the Oslofjord, SE Norway. Fauna Norvegica Ser B. 38: 42-52
 • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40