Søk Rødliste Med rammer

VUDendrochernes cyrneus

barkmosskorpion borkmosskorpion

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Dendrochernes cyrneus
VU
Edderkoppdyr
B2a((i))b(iii)

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til gammel og åpen furuskog, og finnes helst under løs bark. Arten er kjent fra Larvik, Øksenholt (Klausen 1998) og Askedalen (leg. S. Ligaard), samt et nytt funn fra Buskerud, Sigdal: Nåsåseter (leg. S. Olberg). Det eksisterer også et gamelt funn fra Oppland, Faukstad i Heidalen fra 1899 (Ellingsen 1903). Arten er åpenbart sårbar for inngrep i skogen, da den kun er kjent fra gammelskogslokaliteter. Det er imidlertid usikkert om den er kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • ikke i bruk
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen tresatt mark
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > I bark eller ved  > levende eller nylig død
  • furuved
   • Andre kilder til variasjon  > Diameterklasse
    • stor
   • Andre kilder til variasjon  > Mikrohabitat  > planter  > i insektganger i bark
    • på stamme
   • Andre kilder til variasjon  > Mikrohabitat  > planter  > under bark
    • på stamme

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogreising/treplantasjer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Tynning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Ellingsen, E. 1903. Norske pseudoscorpioner Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 5: 1-18
 • Klausen, F.E. 1998. Additional records of pseudoscorpions fraom Norway Fauna norvegica 45: 100-102