Søk Rødliste Med rammer

NTDecticus verrucivorus

vortebiter vortebitar spártoborri

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Decticus verrucivorus
NT
Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
B1a(i)b(i,ii,iii,iv)+2a(i)b(i,ii,iii,iv)
LC

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 40000 km²

< 4000 km²

Ja

Utbredelsesområde (i) Forekomstareal (ii) Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er utbredt over store deler av østlandsområdet og sørvestover til Rogaland.Den er knyttet til slått og beitemark, noe som gjør at den lett kan falle ut ved gjengroing. Arten profiterer på tradisjonell slått, og kan da opptre vanlig på slåttemark som holdes i hevd. En slik lokalitet er Ryghsetra i Nedre Eiker i Buskerud der arten opptrer meget vanlig. Den dukker også opp på beiteområder der beitepresset ikke er alt for kraftig. En mulig forklaring kan være at arten er avhengig av høy jordvarme, særlig tidlig på våren,. Ved gjengroing synker jordvarmen og frost kan henge i utover våren. Arten har antagelig et dårlig spredningspotensiale, og populasjonene er klart utsatt for fragmentering i det moderne jordbruket. Artens tilstedeværelse i nordlige deler av Rogaland er usikkert, og det kan virke som den kan ha forsvunnet fra et større område her. Arten er i sterk tilbakegang på kontinentet.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Åker og kunstmarkseng
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Kystnær grus- og steinmark
  • krattfase
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • uryddet kunstmarkseng
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • moderat intensiv aktuell bruk
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate
  • veldrenert mark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete på varme steder
 • Terrestrisk  > levende dyr og dyrebo  > indre og ytre vev
  • andre insekter

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Fogh Nielsen, O. 2000. De danske græshopper. Danmarks Dyreliv. 9: 1-192
 • Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. 16: 1-126
 • http://www.faunaeur.org/
 • http://www.nhm.uio.no/norort/index.html