Søk Rødliste Med rammer

VUDactylorhiza sambucina

søstermarihand

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Dactylorhiza sambucina
VU
Karplanter (Norge)
A4bc
VU

Artsinformasjon

10

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

CITES II

A-kriterie

30 - 50 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

 

 

 

 

 

 

Søstermarihand (Dactylorhiza sambucina) vurderes som sårbar (VU) fordi den antas å ha hatt en markert tilbakegang og fordi dens naturtyper er utsatt eller truet. Søstermarihand har en nokså kompakt utbredelse i Telemark og Aust-Agder, med enkeltforekomster rett over fylkesgrensene i Bu Kongsberg (og mer isolert i Nedre Eiker) og Vf Larvik. Den har et vidt spenn i voksesteder fra kystnære tørrbakker/berg via slåtteenger (særlig setervoller) til berghyller med sigevatn i bratt skog. Arten har gått sterkt tilbake på slåtteeng-lokalitetene, som er hovedgruppen. Situasjonen for arten i Norge, med ti års mellomrom, skisseres av Nordal & Wischmann (1987) og Norderhaug et al. (1997). Arten er også omtalt og kartlagt av Nordal & Wischmann i Fægri & Danielsen (1996). Oppmerksomheten omkring denne arten har vært svært markert de siste tiårene. Funnfrekvensen er derfor ikke brukbar som indeks (32,1 % etter 1990, mot ca. 20 % som normalt). Arten er også funnet i 14 kommuner etter 1990 mens den var kjent fra 17 kommuner før 1990. Vi rekner med at dette bare er effekter av oppmerksomheten.

Ellers i Europa er planter med gule og røde blomster omtrent like vanlige i populasjonene. Spesielt for hele den norske forekomsten er at den er gulblomstret. Dette tyder på én enkelt innvandring, noe også det kompakte utbredelsesområdet (omenn på ca. 18.000 kv.-km.) gjør.

 

Søstermarihand er nokså vidt utbredt i Europa øst til Kaukasus. Utbredelsesområder i Norge er del av nordgrensa, men er godt isolert fra artens utbredelse ellers, nord til Sør- og Sørøst-Sverige (og tidligere Danmark).

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Fastmarksskogsmark
 • Åker og kunstmarkseng
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Kystnær grus- og steinmark
  • krattfase
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Nakent berg  > bergknaus
  • kalkknaus
  • rikknaus
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
  • grunnlendt lågurtmark
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtskogs
   • Dominans  > Bartrær
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
    • boreale lauvtrær
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • svært ekstensiv aktuell bruk
    • ikke i bruk
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksform
    • beite
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet
    • åpen tresatt mark
 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • kulturmarkskalkeng
  • lågurtkulturmarkseng
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engkant
  • kulturmarkskalkkant
  • lågurtkulturmarkskant

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Flora-/faunakriminalitet
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.
 • Nordal, I. & Wischmann, F. 1987. Søstermarihand (Dactylorhiza sambucina) i Norge. Blyttia. 45: 30-38
 • Norderhaug, A., Bakkevik, B. & Skogen, A. 1997. Søstermarihand, Dactylorhiza sambucina, en truet art i Norge?. Blyttia. 55: 73-86