Søk Rødliste Med rammer

ENDactylorhiza purpurella

purpurmarihand

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Dactylorhiza purpurella
EN
Karplanter (Norge)
B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v); C1
EN

Artsinformasjon

10

1 - 5 %

1 - 5 %

10 - 50 %

CITES II

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Utbredelsesområde (i) Forekomstareal (ii) Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv) Antall reproduserende individ (v)

C, D og E-kriterier

< 2500 individ og 20 % reduksjon på 5 år/2 generasjoner

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Purpurmarihand (Dactylorhiza purpurella) vurderes som sterkt truet (EN) fordi den har hatt en sterk tilbakegang, som forventes å fortsette, fordi utbredelsen er blitt fragmentert og med få forekomster, og fordi voksestedene er truet. Arten har har hatt en forholdsvis stor, men oppdelt utbredelse i Vest-Norge fra Ro Hå til ST Ørland. Den er særlig knyttet til sanddyneområdene på Jæren, Karmøy, i Nordfjord og på Møre og til strandnær fuktmark i Ørland. Kartet viser forekomster registrert mellom 1980 og 2008 (en forekomst i Ho Os er ikke kontrollert mhp. materialets identitet, mens en rapport fra 2009 fra No Rødøy er utelatt ettersom den er uten dokumentasjon og usannsynlig). Arten vokser i myr eller strandeng på skjellsand, av og til i våte dynetrau. Av 20-25 kjente forekomster er kanskje 8 intakte, og tilbakegangen synes vesentlig å ha skjedd de siste 30 årene. Den henger mest trolig sammen med noe inngrep i sanddyneområder, men mest med opphør av slått og beite. Situasjonen er kanskje best i ST Ørland. Engan & Bratli (2002) rapporterer den fra flere steder i 2000, men R. Haugan rapporterer ikke å ha gjenfunnet den i senere år. Imidlertid rapporterer Larsen (2008, 2009) 10 enkeltforekomster fra Grandefjæra, Hovsfjæra og Uthaugfjæra, på beitete landhevningsstrandenger og på rikmyr på skjellsand, 7 av disse forekomstene som nye, og flere av dem med fra 50 til over 100 blomstrende individer.

Purpurmarihand er begrenset til De britiske øyer, Danmark (Nord-Jylland) og Vest-Norge. Den hører til kongsmarihand-gruppa og kan i framtida bli redusert til en rase av kongsmarihand (D. majalis).


Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Våtmarkssystemer
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Strandeng og strandsump  > øvre landstrand og supralittoral
  • øvre brakkvassfukteng
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > ekstremt mineralnæringsrik
  • myrflate-fastmatte
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • dynetrau

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Lyngbrenning
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Engan, G. & Bratli, H. 2002. Biologisk mangfold i Ørland kommune. NIJOS Rapp. 12/2002: 66 s.
 • Larsen, B.H. 2008. Kartlegging av naturtyper i og i nærområdet til Grandefjæra naturreservat i Ørland kommune. Miljøfaglig Utredning Rapp. 2008-41
 • Larsen, B.H. 2009. Naturtypekartlegging i Hovsfjæra og Innstrandfjæra fuglefredningsområder i Ørland kommune. Miljøfaglig Utredning Rapp. 2009-61