Søk Rødliste Med rammer

NTCypripedium calceolus

marisko giegagáma

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cypripedium calceolus
NT
Karplanter (Norge)
A2abc+3c
NT

Artsinformasjon

10

5 - 25 %

< 1 %

50 - 90 %

Bern I

CITES II

A-kriterie

15 - 30 %

Direkte observasjoner (a) Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Marisko (Cypripedium calceolus) vurderes som nær truet (NT) fordi den har hatt en tydelig tilbakegang (>15 % i en vurderingsperiode), og denne forventes å fortsette. Arten er fortsatt utbredt i mange kalkområder på Østlandet, i Midt-Norge og nord til Øst-Finnmark. Funnfrekvensen etter 1990 er mye lågere enn normalt (9,5 %, mot ca. 20 %), men dette kan ha sammenheng med mindre innsamling etter fredning (men fotodokumentasjon inngår i funnfrekvensen). Arten er forsvunnet som følge nedbygging og skogsdrift på mange lokaliteter. Den er også ettersøkt uten hell på en lang rekke kjente lokaliteter der det ikke har vært vesentlige inngrep, og det er trolig at arten også påvirkes negativt av gjengroing. Det er mulig at tilbakegangen er større en vi anslår. Samtidig er arten for vidt utbredt, med for mange kjente intakte forekomster, og særlig i nord med store og antatt trygge populasjoner, til at den kan reknes som truet. Denne er en av de få norske plantene som har vært direkte utsatt for florakriminalitet. Arten behandles hos Elven & al. (under forb.).

Marisko er (eller har vært) vidt utbredt i Eurasia, med en vikarierende art (C. pubescens) i Nord-Amerika. I Europa er marisko noe østlig, og de norske forekomstene er del av vestgrensa.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate
  • ekstremt mineralnæringsrik
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen ur og snørasmark  > sluttet vegetasjonsfase  > veldrenert
  • kalklågurt-rasmarkeng
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtskogs
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
    • boreale lauvtrær
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > moderat tørkeutsatt mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtlyngskog
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
    • boreale lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Flora-/faunakriminalitet
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.