Søk Rødliste Med rammer

VUCryptopygus albaredai

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cryptopygus albaredai
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet ny for Norge i sanddynene på Brusand-Ogna i Hå i Rogaland i 2009. Den er funnet i et titalls prøver og virker godt etablert i hele spekteret fra ustabile eroderte frontdyner til stabile "brune" dyner i bakkant av stranda. Til tross for intensiv innsamling på strendene i Rogaland og Vest Agder er arten foreløpig ikke funnet andre steder enn på Brusand. Vi må derfor foreløpig anta at den har en sterkt begrenset utbredelse som gjør det sårbar for habitatforringelse (tråkk og tilrettelegging for turisme, forurensning fra utslipp ) og stokastiske hendelser (stormer, erosjon). Arten er ellers i Norden kjent fra kystene av Skåne, Bornholm  og Vest Jylland. Vurdert etter D-kriteriene havner den i kategorien VU.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • etablert/brun dyne
  • stabilisert/grå dyne
  • ustabil/hvit dyne
  • erodert dyne
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land
  • tørre substrater
 • Landskap  > Slettelandskap
  • Lavlandsslette

Påvirkningsfaktorer

 • Naturkatastrofer
  • Stormer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
  • Oversvømmelser
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Oljeutslipp
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.