Søk Rødliste Med rammer

VUCorynephorus canescens

sandskjegg

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Corynephorus canescens
VU
Karplanter (Norge)
D2
EN

Artsinformasjon

5

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Sandskjegg (Corynephorus canescens) vurderes som sårbar (VU) fordi den er begrenset til 1-2 små områder i Norge og til voksesteder som har blitt redusert og til dels forringet. Arten har meget begrenset forekomst på sanddyneområder på det sørligste Sørlandet: VA Mandal: Sjøsanden, en lokalitet (sist dokumentert 1999) og en serie forekomster på Listastrendene i VA Farsund. Den har også forekommet i Ro Hå (1884) og nylig som innført med tømmer i Bu Hurum (fra 1990, denne forekomsten ikke reknet med i vurderingen). Den er knyttet til erodert sanddyne og har hatt fordel av beiting som nå stort sett er opphørt. Forekomstene er utsatt for leplanting, særlig med buskfuru (Pinus mugo), og for oppdyrking ut i dyneheiene. Gjødselvirkning fra dyrket mark er meget negativt fordi arten er næringssky og dessuten da raskt overvokses. Arten omtales med et noe foreldet kart hos Fægri (1960).

Sandskjegg er begrenset til Europa og Nordvest-Afrika. De norske forekomstene er marginale og ligger på nordgrensa.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • stabilisert/grå dyne
  • erodert dyne
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • næringsutbyggingsområder
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark  > transportutbyggingsområde
  • vegkant

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Tråkk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.