Søk Rødliste Med rammer

NTConocephalus dorsalis

sivgresshoppe sivgrashoppe

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Conocephalus dorsalis
NT
Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
B1a((i))b(iii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

> 90 %

B-kriterie

< 20000 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til havstrand, men er også påvist på brakkvannstrand. Arten trives gjerne innenfor takrørsbelter. Det er i de siste årene påvist endel nye funn av arten, og det virker som arten har vært oversett. Nå er takrør tildels på framgang mange steder, men siden arten kun er funnet rundt Oslofjorden og langs kysten må vi også anta en viss forringelse av habitatene, samt noe fragmentering. Arten er nok ikke så veldig god til å spre seg. Sannsynligvis skjer endel av spredninga som nymfer. Alle funnene ligger i kyst/strandsonen, noe som i utgangspunktet gjør dem utsatt, og presset i disse områdene er stort.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer
  • Konstruert bunn og mark i fjæresonen
 • Fjæresonesystemer  > Fast bunn
  • Fjæresone-vannstrand
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Strandeng og strandsump
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete
  • enfrøbladete på varme steder
 • Terrestrisk  > levende dyr og dyrebo  > indre og ytre vev
  • andre insekter
 • Landskap  > Fjord- og dallandskap
  • Åpent fjordlandskap

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fogh Nielsen, O. 2000. De danske græshopper. Danmarks Dyreliv. 9: 1-192
 • Hanssen, O. & Hansen, L.O. 1998. Verneverdige insekthabitater. Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding. 546: 1-132
 • Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. 16: 1-126
 • http://www.faunaeur.org/