Søk Rødliste Med rammer

ENCladium mariscus

storak

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cladium mariscus
EN
Karplanter (Norge)
D1
VU

Artsinformasjon

15

< 1 %

< 1 %

> 90 %

C, D og E-kriterier

50 - 250 reproduserende individ

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Storak (Cladium mariscus) vurderes som sterkt truet (EN) fordi den bare har seks kjente forekomster: en hver i VA Kristiansand og Søgne (Holmboe 1924), to i Ho Stord og to i Ho Bømlo, og fordi antall genetiske individer kan være så lågt som ett per forekomst. Vi har estimert individtallet til mellom 6 og 600. Tre av lokalitetene i Hordaland er funnet så seint som i henholdsvis 1979, 1986 (Moe 1994) og i 2002 (Ho: Bømlo), så her kan det være et lite mørketall. Alle norske forekomster regnes som relikter fra en større utbredelse i postglasial varmetid, dokumentert ved pollenanalyse og fossilfunn  (se bl.a. Fægri 1960). Arten viser ingen tegn til spredning til områder rundt de kjente lokalitetene. Arten danner kloner som gjør at den får lang levetid der den først har etablert seg. På grunn av gjengroing og mulig forsuring (jf. den fattige vegetasjonen som omgir den ellers basekrevende arten), er voksestedene sårbare. Eksempelvis er den nesten helt forsvunnet fra den klassiske lokaliteten Fluetjern i Kristiansand (observasjon fra 2005). Også to av forekomstene i Sunnhordland (den ene av henholdsvis Bømlo- og Stord-lokalitetene) er fåtallige og sårbare fordi de er knyttet til små tjørn som gror igjen.

Storak er i hovedsak europeisk med beslektete arter og raser i Middelhavsområdet, Vest-Asia, sørlige Nord-Amerika og Mellom-Amerika.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > uten limnogen vanntilførsel
  • intermediær myrkant
  • fattig myrkant

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fadnes, P. 2007. Status for fire rødlistede karplanter knyttet til ferskvann i Stord kommune. Blyttia 65: 260-269
 • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.
 • Holmboe, J. 1924. Cladium Mariscus R.Br. og dens utbredelse i Norge nu og i ældre tid. Bot. Mus. Åarb. Naturvid. Række. 1922/23-2: 1-16
 • Moe, B. 1994. Storâk, Cladium mariscus, på Bømlo i Sunnhordland. Blyttia. 52: 55-50