Søk Rødliste Med rammer

NTChthonius ischnocheles

løvmosskorpion lauvmosskorpion

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chthonius ischnocheles
NT
Edderkoppdyr
B2b(ii)

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er delvis synantrop (i drivhus, avfall o. l.) og delvis funnet i tilknytning til hule trær og i skogbunnen og i gamle løvskoger nær kysten. I Norge kjenner vi nyere funn fra AK, Tøyen (veksthus), TEY, Nustad (kalkrik edelløvskog), AAY, Tybakken (i strøfall ved lind) (leg. K.M. Olsen). Arten er også kjent fra Botanisk hage i Bergen (1974) (Klausen 1975) og ved Kragerø fra gammelt av (Ellingsen 1897). Arten er opplagt svært begrenset forekommende, og trolig knyttet til pressområder slik at forekomstarealet kan antas å være i tilbakegang.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
 • Konstruert fastmark
  • Konstruert fastmark
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier
  • hulhet i ved
 • Terrestrisk  > dødt plantematerial
  • sterkt modifisert

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Endret bygningstruktur (mangel på høyløer, staller, jordkjellere, rest mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Ellingsen, E. 1897. Norske pseudoscorpioner Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 5: 1-21
 • Klausen, F.E. 1975. Notes on the Pseudoscorpiones of Norway Norwegian Journal of Entomology 22: 63-65
 • Lohmander, H. 1939. Zur Kenntnis der Pseudoskorpionfauna Schwedens Entomologisk Tidskrift 60: 279-323