Søk Rødliste Med rammer

ENChoreutinula kulla

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Choreutinula kulla
EN
Spretthaler
B1a(ii)b(ii,iii,iv)+2a(ii)b(ii,iii,iv)

Artsinformasjon

25 - 50 %

25 - 50 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

1

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare funnet i en tørr sand/grus-strandeng på Tjøme. Det er samlet mye i denne naturtypen langs hele kysten, men det er ingen andre kjente forekomster i Norge. Likevel er det sannsynlig at flere forekomster vil bli oppdaget i Oslofjordområdet. Mørketallsfaktoren er derfor satt til 50. I Sverige er arten funnet på fire lokaliteter på Skånekysten fra Båstad til Simrishamn (Artportalen, Rapportsystem för småkryp. http://artportalen.se/bugs/default.asp). Foreløpig ingen andre europeiske funn. Arten vurderes etter B-kriteriene siden artens habitattype og potensielle leveområder er under sterkt press og fragmentering. Antall egnete lokaliteter langs kysten har gått tilbake som følge av gjenvoksning, nedbygging og slitasje.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Kystnær grus- og steinmark
  • krattfase
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land
  • tørre substrater

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 2007. Choreutinula kulla sp. n. A new species of Collembola from Norway and Sweden. The second European species of the genus. Insect Systematics and Evolution 38: 331-333.