Søk Rødliste Med rammer

NTChelura terebrans

pelekreps

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chelura terebrans
NT
Krepsdyr
B1a(ii)b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

< 10 %

B-kriterie

< 40000 km²

≤ 20

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra funn i Østfold, Rogaland og Hordaland. Den er i Norge på nordgrensen av utbredelsesområdet. Arten antas å ha vært mye vanligere i tidligere tider før bruk av impregneringsmidler på treverk i sjøen ble utbredt. Det finnes ikke sikre funn fra Norge i nyere tid, men det har ikke vært undersøkt spesielt for forekomst av arten.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Vader, Wim