Søk Rødliste Med rammer

VUCheiridium museorum

dvergmosskorpion

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cheiridium museorum
VU
Edderkoppdyr
B2a((i))b(ii,iii)

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii)

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Antatt

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til hule trær med fuglereir og dyrehi, men finnes også synantropt i uthus kompost og lignende. Antall forekomster ser ut til å være på tilbakegang, men arten er trolig en del oversett. Ettter 1975 kun påvist i Østfold (Olsen 2008). Usikkert om arten er kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
 • Konstruert fastmark
  • Konstruert fastmark
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier
  • hulhet i ved
 • Terrestrisk  > levende dyr og dyrebo  > bo og reir
  • fuglereir
 • Terrestrisk  > dødt plantematerial  > sterkt modifisert
  • tørket plantemateriale

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Endret bygningstruktur (mangel på høyløer, staller, jordkjellere, rest mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Opphørt drift
  • Endret bygningstruktur
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Gärdenfors, U. & Wilander, P. 1992. Sveriges klokrypare med nyckel till arterna Entomologisk Tidskrift 113: 20-35
 • Klausen, F.E. 1975. Notes on the Pseudoscorpiones of Norway Norwegian Journal of Entomology 22: 63-65
 • Olsen, K.M. 2008. Marklevende småkryp i Østfold - status 2008 Biofokus-rapport 2008-5 15s