Søk Rødliste Med rammer

VUCheiracanthium oncognathum

langsabeledderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cheiracanthium oncognathum
VU
Edderkoppdyr
B1a(i,ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 20000 km²

Ja

≤ 10

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En art med funn hovedsaklig fra Oslofjordsområdet i tillegg til spredte funn fra Sørlandskysten, utbredelsen i våre naboland samt England indikerer også en art som er begrenset til denne regionen i Norge. Tre av funnene fra Oslofjorden er fra små, sterkt påvirkede øyer og minst en av fastlandslokalitetene er også under sterkt press. Mørketall for forekomst er sannsynligvis store, men arten vurderes likevel som VU etter kriteriene VU B1a(i,ii)b(iii).

Funnet i Gjerstad kommune, Aust-Agder siden 2006. Det er mulig at arten er videre utbredt enn antatt, men flere funn er ndøvendig før dette kan sies sikkert.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Lauvtrær
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark  > masseuttaksområder
  • grustak
  • sandtak

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Vindkraftutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Hauge, E. & Midtgaard, F. 1986. Spiders (Araneae) in Malaise traps from two islands in the middle Oslofjord, Norway. Fauna Norvegica Ser B. 38: 42-52