Søk Rødliste Med rammer

ENCephalanthera rubra

rød skogfrue raud skogfrue

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cephalanthera rubra
EN
Karplanter (Norge)
B2a(i)b(ii,iii,iv,v); D1
CR

Artsinformasjon

10

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

CITES II

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv) Antall reproduserende individ (v)

C, D og E-kriterier

50 - 250 reproduserende individ

Oppsummering

Reell populasjonsendring

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Rød skogfrue (Cephalanthera rubra) vurderes som sterkt truet (EN), en nedgradering fra 2006 da den ble vurdert som kritisk truet (CR). Vurderingen bygger på  at arten har et lite forekomst- og individtall og i hvert fall tidligere markert tilbakegang. Årsaken til endring mellom 2006 og 2010 er sikring av et betydelig antall av forekomstene innen naturreservater som forvaltes med hensyntaken til arten, og en handlingsplan med årviss oppfølging og overvåking (se Hanssen & Bratli 2009). En (svakt) positiv utvikling kan spores de siste 4 årene (Hanssen & Bratli 2009: 21), men det er for tidlig å si at arten er sikret i Norge.

Rød skogfrue er knyttet til kalkfuruskog og beslektet vegetasjon (kalk-rasmark, skogkanter) på Sørøstlandet fra Op Jevnaker sør til AA Gjerstad, med bare én forekomst øst for Oslofjorden (Øf Aremark, se Båtvik 2001). Utbredelse, økologi og populasjonsstatus er oppsummert av Hanssen (1996) og Hanssen & Bratli (2009). Arten har ca. 20 intakte eller trolig intakte forekomster, mens 15-18 forekomster er forsvunnet eller trolig forsvunnet, vesentlig ved skogsdrift og nedbygging. På noen lokaliteter opptrer arten årvisst, mens den på andre lokaliteter bare er observert en eneste gang eller opptrer sporadisk. Den er langlevd flerårig, og det er trolig at jordstengelen svært mange år ikke setter overjordsskudd. I DNs handlingsplan er den totale populasjon i 2005 telt til 71 skudd fordelt på 25 individer, av disse 62 % innen en populasjon. Tilsvarende var 79 % (20) av alle kjente populasjoner individfattige med 1-3 individer. I 2008 ble det totalt talt 190 skudd på 15 lokaliteter, av disse 141 fertile (Hanssen & Bratli 2009). Hanssen & Bratli anslår antallet registrerte genetiske planter (genets) til 41 i 2008 (en økning fra 25 i 2005). Under D-kriteriet i rødlistevurderingen er antallet fertile skudd, og ikke genets, lagt til grunn. Arten er fredet. Den omtales med kart hos Fægri & Danielsen (1996).

Rød skogfrue er alt vesentlig europeisk, med noen små delområder i Nordvest-Afrika og Kaukasus. De norske forekomstene er europeisk nordgrense.

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen ur og snørasmark  > sluttet vegetasjonsfase  > veldrenert
  • kalklågurt-rasmarkeng
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > moderat tørkeutsatt mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtlyngskog
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Flora-/faunakriminalitet
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Båtvik, J.I.I. 2001. Rød skogfrue Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.Rich. endelig påvist i Østfold. Blyttia. 59: 37-39
 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.
 • Hanssen, E.W. & Bratli, H. 2009. Handlingsplan for rød skogfrue Cephalanthera rubra i Norge. Arbeid og status i 2008 Sabima/Norsk Botanisk Forening 25 s.
 • Hanssen, E.W. 1996. Rød skogfrue, Cephalanthera rubra, i Norge. Blyttia. 54: 13-22
 • http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500023204&language=0