Søk Rødliste Med rammer

NTCephalanthera longifolia

hvit skogfrue kvit skogfrue

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cephalanthera longifolia
NT
Karplanter (Norge)
A4c; B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

10

1 - 5 %

1 - 5 %

> 90 %

CITES II

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kvit skogfrue (Cephalanthera longifolia) vurderes som nær truet (NT) fordi den har hatt og har en viss tilbakegang, og fordi den er knyttet til sårbare naturtyper (rik edellauvskog). Arten har fortsatt en forholdsvis stor utbredelse i kyststrøk fra Bu Hurum (ikke Østfold) til ST Ørland, med konsentrasjon av lokaliteter i Agder, Hordaland og Møre og Romsdal. Den er knyttet til baserik skog og skogkanter. Vi rekner med en viss tilbakegang på grunn av nedbygging og av hogst, kanskje med treslagsskifte, men tilbakegangen er ikke dramatisk. I Hordaland er arten i spredning, har fordel av gjengroing i kulturlandskapet, og inngår på åpne/halvåpne steder i skog og skogkanter, stedvis i gjengroende frukthager. For denne som for mange andre orkideer er funnfrekvens lite brukbar, delvis fordi oppmerksomheten om artene har økt vesentlig i senere tiår, delvis fordi de ikke lenger blir samlet (pga. fredning). For kvit skogfrue er funnfrekvensen etter 1990 på 24,5 % (mot normalt ca. 20 %), altså en svak økning i innsamling (og fotografering). Arten er omtalt med kart hos Fægri (1960).

Kvit skogfrue er vidt utbredt i Europa, Nordvest-Afrika og Vest-Asia. Forekomstene på Vestlandet er de nordligste i Europa, og arten er funnet vesentlig lengre nord der enn ellers på kontinentet.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtskogs
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
  • lågurtskog
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fadnes, P. 2007. Stor forekomst av kvit skogfrue Cephalanthera longifolia i Tysnes kommune Blyttia 65: 2-3
 • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.
 • Pedersen, O. & Hanssen, E.W. 2005. Registrering av hvit skogfrue på Agder 28.-29. mai 2005 Blyttia 63: 166-168
 • Skrede, S. & Salvesen, P.H. 2005. Kartlegging av hvit skogfrue Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch og vern av den i veikanten av Nasjonal turistvei Hardanger, riksvei 7 Blyttia 63: 158-165