Søk Rødliste Med rammer

VUCentromerus pabulator

gressnabelmattevever

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Centromerus pabulator
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

< 10 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

I likhet med Agyneta fuscipalpus er denne arten rapportert fra Hemsedal av E. Strand i 1902. Den vurderes imidlertid som mer sannsynlig i og med at den er kjent fra Sør-Sverige. Den finnes i ulike gressdominerte habitater. Mørketallet er sannsynligvis stort, men arten er etter alt å dømme lokal og sjelden og den vurderes som VU etter kriteriet D2.

Ingen nye funn siden 2006.

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Jordbruk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Buskap/dyrehold
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Strand, E. 1902. Theridiiden aus dem Westlichen Norwegen. Bergen Mus. Årb. 6: 1-23