Søk Rødliste Med rammer

ENCaviphantes saxetorum

elvebreddvergedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Caviphantes saxetorum
EN
Edderkoppdyr
B2a(i,ii)b(iii)
EN

Artsinformasjon

5 - 25 %

1 - 5 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

1

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det eneste kjente funnet av Caviphantes saxetorum fra Fennoskandia er fra Mo ved Gaula i Sør-Trøndelag. Arten er mikrokavernikol og lever i finsortert avsetningsmateriale fra store elver med regelmessig oversvømmelse. Den har delvis samme habitatskrav som Arctosa cinerea og kan forventes å finnes ved de samme elvene og er derfor sannsynligvis begrenset til de større elver i Trøndelagsfylkene. Mørketall for forekomst er derfor forholdsvis små. Habitatet er også et av de mest truede i Norge og minker stadig, til tross for økt kunnskap om elvebreddens betydning for det biologiske mangfold. Derfor vurderes arten som EN etter kriteriene B2a(i,ii)b(iii); B1-kriteriet brukes ikke da vi har for lite kunnskap om reell utbredelse. Det norske funnet av C. saxetorum er det nordligste i Europa og den er forøvrig en sjelden art i hele utbredelseområdet. Norge har et spesielt nordisk forvaltningsansvar for arten.

Ingen nye funn i perioden 2006 - 2010.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • sand-sedimentasjonsflommark
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > fuktige substrater
  • sandsubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vindkraftutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Aakra, K. 2000. Noteworthy records of spiders (Araneae) from central regions of Norway. Norwegian journal of Entomology. 47: 153-162