Søk Rødliste Med rammer

ENCassagnaudiella pruinosa

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cassagnaudiella pruinosa
EN
Spretthaler
B2a(i,ii)b(ii,iii)

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

≤ 5

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii)

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra tørre engbakker (sauebeiter) i Lom og Vågå. Den er ettersøkt på andre tørre innlandslokaliteter i Norge, men hittil bare funnet i Ottadalen. Ellers i Norden kun fra Gotland og øst-Jylland. Forekommer i mellom- og sør-Europa på tørre, åpne enger. Det er grunn til å tro at arten tilhører et faunaelement som er begrenset til nedbørsfattige innlandsstrøk, til dels med saltbitterjord. Egnete områder på solsida i Ottadalen ligger spredt og er fragmentert av skog og berg/ur. Gjenvoksning som følge av opphør av beite er en trussel mot arten. Arten vurderes derfor etter B-kriteriene og havner i kategori EN. Ytterligerer funn i Ottadalen vil kunne gi nedgradering til VU eller NT.

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart kontinental seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt lågurtmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Bretfeld, G. 1999. Synopses on Palaearctic Collembola. Vol. 2, Symphypleona. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 71: 1-318.
 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.