Søk Rødliste Med rammer

NTCarex tenuiflora

trillingstarr trillingstorr rohtolukti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex tenuiflora
NT
Karplanter (Norge)
A4bc; B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

10

1 - 5 %

< 1 %

> 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Trillingstarr (Carex tenuifolia) vurderes som nær truet (NT) fordi den er kjent fra relativt få forekomster og fordi naturtypen den er knyttet til er utsatt. Arten er østlig i Skandinavia og knyttet til store, våte, fattige til middels rike flatmyrer. I sør forekommer eller forekom den bare i tre områder: He Storelvdal: Stai, Rendalen: Østamyra (utgått) og Alvdal/Tynset Stormyra (redusert) med omgivelser. Forekomstene i sør omtales av Often & Wischmann (1995). I nord er den noe mer utbredt i indre strøk i Tr Nordreisa og Fi Kautokeino, Karasjok, Tana (utgått) og Sør-Varanger. Noen forekomster i sør er utgått eller redusert som følge av utgrøfting og oppdyrking av hele eller deler av store myrer. Noen forekomster i Sør-Varanger forsvant ved regulering av Pasvikelva. Forekomstene på Finnmarksvidda virker intakte. Arten behandles med kart og omtale hos Elven & al. (under forb.).

Trillingstarr er nordlig borealt sirkumpolar, men med sparsom forekomst gjennom nesten hele sitt utbredelsesområde.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Svak kilde og kildeskogsmark  > torvmark
  • mineralnæringsrik kildemyr
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > uten limnogen vanntilførsel
  • rik myrkant
  • intermediær myrkant
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • intermediær flommyr

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.
 • Often, A. & Wischmann, F. 1995. Trillingstarr – Carex tenuiflora Wahlenb. – i Sør-Norge. Blyttia 53: 191-196