Søk Rødliste Med rammer

ENCarex stylosa

griffelstarr griffelstorr stirdolukti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex stylosa
EN
Karplanter (Norge)
D1
VU

Artsinformasjon

10

> 50 %

< 1 %

> 90 %

C, D og E-kriterier

50 - 250 reproduserende individ

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Griffelstarr (Carex stylosa) vurderes som sterkt truet (EN) fordi den bare er dokumentert i nyere tid fra en eneste forekomst hvor mellom 5 og 10 individer er observert. Mørketallet kan imidlertid være betydelig, både i forekomstareal og i individtall. Arten har vært et mysterium i Norge og Europa, se diskusjonen hos Elven & al. (under forb.). Den ble samlet i 1934 i fjellet mellom Balgesoaivve og Favresvarre i Tr Nordreisa av Y. Mejland. Dette var første funn i Europa; ellers er arten vesentlig grønlandsk - amerikansk. Funnet var sensasjonelt og ble omtalt både i Norge (Mejland 1943) og Sverige (Hultén 1943), men Hultén bestridte bestemmelsen slik at arten ikke ble inkludert i Lids floraer på 1950- og 60-tallene. Hylander (1964) bekreftet bestemmelsen til griffelstarr, og alle senere botanikere har støttet ham. Det er ingen mulighet for forveksling. Problemet er at arten har vært ettersøkt flere ganger i Nordreisa, uten gjenfunn. Området er intakt, og det er rikt på snarlike arter, spesielt stivstarr (Carex bigelowii). Å gjenfinne en trolig liten forekomst av griffelstarr vil være en "nål i høystakk". Status i Nordreisa er derfor helt uviss, men arten kan godt stå der fortsatt. Det finnes en mye nyere innsamling fra et annet område, Tr Storfjord: Stoalpujæggit under fjellet Agjet i Skibotndalen, i glissen lågurt-bjørkeskog (K.A. Lye, 1992). Dette funnet har ikke vært videre omtalt. Materialet er nå kontrollert og er uomtvistelig griffelstarr (Elven & Lye 2007). Lokaliteten ble oppsøkt i 2006, planten gjenfunnet, og populasjonen anslått til mellom 5 og 10 individer (Elven & al. 2007). Andre botanikere har besøkt lokaliteten senere og ikke funnet mer.

Den eneste reelle forvekslingsmuligheten for griffelstarr er med den kanskje delvis fertile hybriden mellom svartstarr (Carex atrata) og fjellstarr (C. norvegica). Ivar Heggelund har funnet en starr han omtaler som ”pilteristarret” i Pilteridalen i Nordreisa (http://www.nordaflora.no/Carex_stylosa_i.htm). Overflatisk likner denne mye på griffelstarr, men materialet er ennå ikke slutt-kontrollert. Han melder at planten er utbredt over flere kilometer langs dalsiden (Heggelund pers. medd.). Dersom denne planten bekreftes som griffelstarr, vil dette påvirke rødlistekategorien.

Mørketallet for griffelstarr kan være høgt (for en karplante), men sjansen for at den er hyppig i fjellstrøk i Norge er svært liten.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtskogs
   • Dominans  > Lauvtrær  > boreale lauvtrær
    • bjørk
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • ikke i bruk
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen mark med svært spredt tresetting
 • Arktisk-alpin fastmark  > Fjellhei og tundra  > leside
  • kalklågurt-lesideeng

Referanser

 • Elven, R. & Lye, K.A. 2007. Men Rocambole var ikke død – griffelstarr Carex stylosa finnes i Norge. Blyttia 65: 8-12
 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.
 • Elven, R., Parker, C.L. & Solstad, H. 2007. Litt til om griffelstarr Carex stylosa i Skibotn. Blyttia 65: 146-147
 • Hultén, E. 1943. Finnes Carex stylosa C.A.Meyer i Skandinavien?. Bot. Notiser. 1943: 428-432
 • Hylander, N. 1964. Carex stylosa i Norge. Blyttia. 22: 21-24
 • Mejland, Y. 1943. Carex stylosa og Draba crassifolia i Skandinavia. Nytt Mag. Naturvid. 83: 71-74