Søk Rødliste Med rammer

VUCarex scirpoidea

grønlandsstarr grønlandsstorr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex scirpoidea
VU
Karplanter (Norge)
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii); D2
VU

Artsinformasjon

10

> 50 %

< 1 %

> 90 %

B-kriterie

< 20000 km²

< 500 km²

≤ 10

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Grønlandsstarr (Carex scirpoidea) vurderes som sårbar (VU) fordi den har få kjente forekomster og er knyttet til naturtyper i negativ endring. Arten hadde lenge sin eneste kjente europeiske forekomst på Solvågtind i No Saltdal, men ble i 1975 og 1982 funnet ved Frostisen i No Ballangen og Narvik (se Skifte 1985, 1988), i 2005 på Glomfjellet i No Gildeskål (se Dalen 2005) og Meløy, se www.fylkesmannen.no/Sundsfjordfjellet_nettversjon_uWOTs.pdf.file.

Utbredelsen er fordelt på fire atskilte lokalitetsgrupper (for B-kriteriet vurdert som fire lokaliteter). Arten er knyttet til sigevasspåvirket berg, engmark, reinrosehei og snøleie i lågalpint og nederste mellomalpint belte. Den er sjelden og delvis knyttet til sigevannsområder som påvirkes negativt ved temperaturøkning, men det er foreløpig ikke konkrete indikasjoner på tilbakegang. Arten omtales med kart hos Gjærevoll (1990), i en nå nokså foreldet framstilling.

Grønlandsstarr er hovedsakelig en amerikansk art, vanlig i Grønland og store deler av nordlige og vestlige Nord-Amerika og over til Russisk Fjerne Østen i Chukotka. De norske forekomstene har vært tolket som rester etter istids-overlevelse (bl.a. Gjærevoll 1990), men en tidlig postglasial transatlantisk spredning er et annet alternativ.

Hovedhabitat

 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomalpin sone
  • lavalpin sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Arktisk-alpin fastmark  > Fjellhei og tundra  > leside
  • lågurt-lesideeng
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie  > moderat snøleie  > veldrenert
  • lågurtsnøleie
  • svakt lågurtsnøleie
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie  > moderat snøleie  > fuktmark
  • lågurtfuktsnøleie
  • svakt lågurtfuktsnøleie

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Dalen, L. 2005. Nytt funn av grønlandsstorr Carex scirpoidea i Nordland fylke. Blyttia. 63: 124-125
 • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.
 • Skifte, O. 1985. Nye funn av grønlandsstarr - Carex scirpoidea Michx. - i Nordland fylke. Blyttia. 43: 16-21
 • Skifte, O. 1988. Feltarbeid i vårt nordligste utbredelsesområde for grønlandsstarr (Carex scirpoidea). Blyttia. 46: 15-22