Søk Rødliste Med rammer

NTCarex rufina

jøkelstarr jøkulstorr deaggalukti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex rufina
NT
Karplanter (Norge)
A4bc
NT

Artsinformasjon

7

25 - 50 %

5 - 25 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

Jøkelstarr (Carex rufina) vurderes som nær truet (NT) på grunn av en antatt pågående og forventet tilbakegang. Den vokser i vestlige (oseaniske) fjell og er vesentlig mer utbredt i Norge enn i Sverige. Den er knyttet til sene, overrislete snøleier (se Øvstedal & Skifte 1979) og har gått markert tilbake de siste 30 år i østlige fjellstrøk der den jamt har blitt observert. Tilbakegangen skyldes uttørking og gjengroing av snøleiene som følge av temperaturøkning. Arten omtales med kart hos Gjærevoll (1990).

Jøkelstarr har en vestarktisk utbredelse, med hovedforekomster i Nordøst-Canada og Grønland, og forekommer i Europa bare i Island og i Skandinavia, vesentlig i Norge. I europeisk sammenheng er dette en norsk ansvarsart.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer
 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomalpin sone
  • lavalpin sone
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • sand-sedimentasjonsflommark
 • Arktisk-alpin fastmark  > Frostmark og frosttundra
  • mineralnæringsfattig
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie  > seint snøleie  > fuktmark
  • seint fattig fuktsnøleie
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie  > ekstremsnøleie  > fuktmark
  • fattig ekstremfuktsmøleie

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.
 • Øvstedal, D.O. & Skifte, O. 1979. The ecology of certain Carex rufina communities in North Norway. Astarte 11: 139-150