Søk Rødliste Med rammer

ENCarex riparia

kjempestarr kjempestorr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex riparia
EN
Karplanter (Norge)
B2a(i)b(ii,iii,iv,v)
EN

Artsinformasjon

15

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv) Antall reproduserende individ (v)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kjempestarr (Carex riparia) vurderes som sterkt truet (EN) på grunn av få lokaliteter og markert tilbakegang. Arten er knyttet til næringsrik storstarrsump og vasskanter i låglandet rundt Oslofjorden fra Øf Hvaler og Vf Tjøme nord til Ak Oslo. Se Fægri & Danielsen (1996) hvor den omtales med kart. Den har vært kjent fra ca. 15 forekomster og forekomstgrupper hvorav minst seks er forsvunnet i løpet av de seneste tre generasjoner. Hele utbredelsen ligger i den tettest befolkete og nedbygde delen av landet, dvs. Oslofjord-regionen. Årsakene til tap av forekomster er grøfting, uttapping av vann, gjengroing, oppdyrkning og nedbygging. Tapte forekomster ligger i Øf Fredrikstad, Ak Oslo og Asker og Vf Tønsberg og Tjøme. Intakte forekomster finnes i Øf Hvaler og Moss, Ak Oslo og Bærum, Bu Ringerike og Vf Tjøme, Stokke og Larvik. Noen nye forekomster er funnet i senere år (se Grøstad & Halvorsen 2004, Grøstad 2006), men dette er trolig oversette forekomster heller enn nyetableringer.

Kjempestarr er vidt utbredt i Europa og Vest-Asia. De norske forekomstene er litt isolerte og er del av nordgrensa.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmark  > Myrmassiv
  • jordvannsdominert myr
  • flommyr
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > uten limnogen vanntilførsel
  • ekstremrik myrkant
  • rik myrkant
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • rik flommyr
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • leirflommark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.
 • Grøstad, T. & Halvorsen, R. 2004. Kjempestarr Carex riparia Curtis funnet i Larvik kommune, Vestfold. Blyttia. 62: 58-61
 • Grøstad, T. 2006. Kjempestarr Carex riparia funnet i Stokke kommune i Vestfold - en merkelig forekomst. Blyttia. 64: 133