Søk Rødliste Med rammer

NTCarex rhynchophysa

blærestarr blærestorr johkalukti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex rhynchophysa
NT
Karplanter (Norge)
A4bc; B1b(ii,iv)+2b(ii,iv)
EN

Artsinformasjon

15

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

 

 

 

 

 

Blærestarr (Carex rhynchophysa) vurderes som nær truet (NT), en sterk nedgradering fra 2006-rødlista der den ble vurdert som sterkt truet (EN). Dens utbredelsesområde i Norge er svært lite, den har et meget begrenset antall forekomstgrupper, mange tidligere kjente forekomster er blitt nedbygd eller ødelagt på annet vis, og de gjenværende er også utsatte. Den er kjent fra fire små delområder i og rundt Oslo, i Ak Oslo, Bærum, Asker og i Op Gran (her nyfunnet, Wesenberg 1995). Hovedforekomstene ligger i tilknytning til Sørkedalsvassdraget med Bogstadvatnet i Oslo/Bærum. Arten er knyttet til rik starrsump og vasskanter, mer sjelden til rikmyr. Omtrent halvparten av de totalt kjente norske forekomstene er utgått, men dette er trolig tilbakelagt, og noen av de gjenværende er redusert i omfang. Arten er pr idag kjent fra ca. 15 4-kv.km.-ruter, men storparten av disse utgjør ett eneste system. Funnfrekvensen etter 1990 er låg (11,7 %, mot normalt 20,4 %), men dette skyldes mest at arten ikke blir samlet på sine gamle, velkjente lokaliteter. Arten har fortsatt store, meget fertile bestander (se Berg i Elven & al. under forb.). Det kan virke som om arten er en relativt sen innvandrer, potensielt i sterk ekspansjon, men arrestert av urbaniseringen i Oslo-området. Varig sikring av arten er nokså vanskelig fordi dens forekomster (med to unntak) ligger innen den urbaniserte deler av Oslo, Bærum og Asker.

Arten setter enorme mengder med frukter som flyter på vassoverflata på høsten. Potensialet for fuglespredning er enormt, og forekomsten i Op Gran og noen småforekomster i skogen nord for Bogstadvatnet skyldes trolig slik spredning. Det kan dreie seg om en ”source – sink” situasjon der Sørkedalen – Bogstadvatnet er kilde (”source”) mens småforekomstene er ”sink” uten særlig formeringspotensiale.

Blærestarr er en vidt utbredt eurasiatisk art med isolerte forekomster i Sørøst-Norge. Den sammenhengende utbredelsen strekker seg østfra inn i store deler av Finland og Nordøst-Sverige, men arten er ennå ikke funnet i Norge i nord. Forekomsten i Oslo-området må skyldes en enkelt, tilfeldig men vellykket, langdistansespredning. Gapet til de nærmeste svenske forekomstene er på over 550 km.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Svak kilde og kildeskogsmark  > ikke torvproduserende mark
  • mineralnæringsrik svak grunnkilde
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • rik flommyr
  • intermediær flommyr
 • Flomsonesystemer  > Flomskogsmark  > leir- og siltbunn
  • nedre leirflomskog
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • leirflommark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.
 • Wesenberg, J. 1995. Carex rhynchophysa, funnet på Gran Østås, Hadeland. Blyttia 53: 71-73