Søk Rødliste Med rammer

NTCarex punctata

prikkstarr prikkstorr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex punctata
NT
Karplanter (Norge)
A4c; B2b(i,ii,iii,iv)
NT

Artsinformasjon

7

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Utbredelsesområde (i) Forekomstareal (ii) Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Prikkstarr (Carex punctata) vurderes som nær truet (NT) på grunn av tidligere og antatt pågående tilbakegang, og fordi den er knyttet til sårbare naturtyper. Arten er strengt knyttet til strandberg med sigevatn, periodiske dammer på strandberg, og strandenger med sigevatn. Lokaliteter er tapt på grunn av opphør av beite med påfølgende gjengroing, og ved nedbygging. Arten har i dag en oppdelt utbredelse langs kysten fra Te Kragerø: Oterøy (se Halvorsen 2001) til Ro Rennesøy og kanskje Finnøy, tidligere også med forekomster i Øf Fredrikstad og Ho Stord og Austevoll. Hyppigst er den langs Sørlandskysten mellom AA Tvedestrand og VA Søgne. Antallet enkeltforekomster er kanskje opp mot 60, fordelt på ca. 37 4-kv.km.-grupper. Funnfrekvensen etter 1990 er høg (35,8 %, mot normalt ca. 20 %). Dette skyldes delvis systematisk ettersøkning i enkelte Agder-kommuner, men kan også tyde på en viss økning. Arten vil kunne ha fordel av temperaturøkning og spres trolig med havstrømmer. Halvorsen (2001) diskuterer arten i sammenheng med nyfunn i Telemark. Den omtales med kart hos Fægri (1960) som påpeker at den synes å stille høge temperaturkrav.

Prikkstarr er en vest- og søreuropeisk art, sør til Nordvest-Afrika og øst til midten av Middelhavet. Forekomstene i Norge er klart de nordligste i verden.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Fast bunn  > Strandberg
  • øvre strandberg
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Strandeng og strandsump  > øvre landstrand og supralittoral
  • øvre brakkvassfukteng
  • øvre saltfukteng

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.
 • Halvorsen, R. 2001. Prikkstarr Carex punctata Gaudin - ein ny art for Telemark. Blyttia. 59: 128-131