Søk Rødliste Med rammer

NTCarex pseudocyperus

dronningstarr dronningstorr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex pseudocyperus
NT
Karplanter (Norge)
A4bc
NT

Artsinformasjon

10

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Dronningstarr (Carex pseudocyperus) vurderes som nær truet (NT) på grunn av tilknytning til sårbare naturtyper, og fordi en rekke tidligere kjente forekomster er forsvunnet og forventes å fortsette å forsvinne. Arten er knyttet til næringsrik sump, vasskanter og myr i låglandet på nedre Østlandet fra Øf Hvaler og AA Arendal nord til He Ringsaker. En rekke tidligere kjente forekomster i kulturlandskapet er blitt borte som følge av grøfting av våt kulturmark og myrer, uttapping av tjønner og noen sjøer, og gjenfylling av dammer og bekkeløp. Samtidig blir arten fortsatt funnet på nye steder, i mange tilfeller i nyanlagte vass-samlinger, og den synes å spres lett med fugl. Funnfrekvensen etter 1990 er litt høgere enn normalen (26,1 %, mot ca. 20 %), men dette kan skyldes mer oppmerksomhet om arten i senere tiår. Arten omtales med kart hos Fægri & Danielsen (1996).

Dronningstarr er vidt utbredt i Europa og Vest-Asia. Forekomstene i Norge er del av nordgrensa.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Flomsonesystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Svak kilde og kildeskogsmark  > ikke torvproduserende mark
  • ekstremt mineralnæringsrik svak grunnkilde
  • mineralnæringsrik svak grunnkilde
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • rik flommyr
 • Flomsonesystemer  > Flomskogsmark  > leir- og siltbunn
  • nedre leirflomskog
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > våteng
  • kulturmarksvåteng

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.