Søk Rødliste Med rammer

NTCarex lepidocarpa

nebbstarr nebbstorr njunnelukti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex lepidocarpa
NT
Karplanter (Norge)
A2bc
LC

Artsinformasjon

7

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nebbstarr (Carex lepidocarpa) vurderes som nær truet (NT), en oppgradering fra 2006-rødlista der den ble vurdert som trygg (LC). Arten er knyttet til baserik myr og til periodevis fuktig baserik hei, hovedsakelig i kyststrøk. Funnfrekvensen etter 1990 (24,3 %, mot normalt ca. 20 %) tyder ikke på tilbakegang, men om man sammenlikner Artskart for foregående vurderingsperiode (1980-2010) med perioden før (1950-1980), så har arten blitt markert med spasrom i Sør- og Midt-Norge. Den syne så opprettholde status som hyppig bare i kyststrøk i Nord-Norge.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > ekstremt mineralnæringsrik
  • myrflate-fastmatte
  • myrflate-mykmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > mineralnæringsrik
  • myrflate-fastmatte
  • myrflate-mykmatte
 • Kulturmark  > Boreal hei
  • boreal kalkfukthei

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)