Søk Rødliste Med rammer

VUCarex lapponica

lappstarr lappstorr suotnjolukti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex lapponica
VU
Karplanter (Norge)
A3c
NT

Artsinformasjon

7

5 - 25 %

1 - 5 %

> 90 %

A-kriterie

30 - 50 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

 

 

 

 

 

 

Lappstarr (Carex lapponica) vurderes som sårbar (VU) fordi den er sterkt knyttet til en naturtype i rask tilbakegang. Arten er sterkt nordøstlig i Norge og begrenset til de klimatisk mest kontinentale Troms (Bardu, Nordreisa) og indre Finnmark. Se Elven & al. (under forb.) hvor arten omtales og diskuteres med kart. Arten er for en hoveddel knyttet til palsmyrer og spesifikt til utsmeltende palser. Palsene i Finnmark er raskt i ferd med å forsvinne, på grunn av utsmelting av jordisen ved temperaturøkning. På enkelte av de store, kjente palsmyrene er det nesten ikke palser igjen (for eksempel Færdesmyra i Neiden i Sør-Varanger). I en kort fase vil lappstarr kunne få en populasjonsøkning i de myrhullene som oppstår etter palsene, men på lengre sikt vil arten høyst trolig gå tilbake, kanskje sterkt.

Lappstarr er en vidt utbredt boreal art i Eurasia, mest i de nordligste delene, og er i Norden knyttet til de aller mest kontinentale delene.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
 • Våtmark  > Myrmassiv
  • jordvannsdominert myr
  • palsmyr
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > intermediær
  • myrflate-mykmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > mineralnæringsfattig-ekstremt mineralnæringsfattig
  • myrflate-mykmatte

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.
 • Ulvinen, T. 1971. Carex lapponica O.F. Lang i Norge. Blyttia. 29: 89-94