Søk Rødliste Med rammer

NTCarex holostoma

kløftstarr kluftstorr várrelukti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex holostoma
NT
Karplanter (Norge)
A4bc; B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

10

> 50 %

1 - 5 %

> 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kløftstarr (Carex holostoma) vurderes som nær truet (NT) fordi den påregnes å være i tilbakegang på grunn av negativ endring av voksesteder. Arten har hoveddelen av sin europeiske forekomst i Norge, i fjellet fra No Narvik til Fi Sør-Varanger, med konsentrasjoner til Tr Storfjord-Nordreisa-Kvænangen, Fi Lebesby-Tana og Fi Sør-Varanger. Totalt er 60-70 forekomster eller forekomstgrupper kjent. Arten har en økologi som er vanskelig å passe inn i naturtypeinndelingen. Den er knyttet til berghyller, bergflater og bergsprekker med hyppig sigevasspåvirkning (men ikke til kjelder), til annet sigevasspåvirket grunnlende, og til åpne, fuktige flekker i leside-enger og i moderate snøleier. Berggrunnen varierer, men er ofte ikke spesielt baserik, men sigevatnet er trolig rikere. Funnfrekvensen etter 1990 er påfallende låg (5,6 %, mot normalt ca. 20 %), men samtidig har det ikke vært mye undersøkelser i nordnorske fjell etter 1990. På svensk side reknes den å være i tilbakegang. Tilbakegangen må skyldes en klimatisk faktor da artens voksesteder knapt påvirkes direkte av noen annen menneskelig faktor. Arten omtales med kart hos Gjærevoll (1990).

Kløftstarr har en meget oppdelt arktisk sirkumpolar utbredelse, noe som tyder på at den er nokså relikt i inneværende mellomistid. Flest forekomster finnes på Vest-Grønland og i Nordøst-Canada, noen færre i nordvestre Nord-Amerika og nordøstre Russisk Fjerne Østen (Chukotka), og svært få i Island, fastlands-Europa og Russland-Sibir. I europeisk sammenheng er kløftstarr en norsk ansvarsart.

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomalpin sone
  • lavalpin sone
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Nakent berg  > bergknaus
  • kalkknaus
  • rikknaus
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Nakent berg  > bergvegg
  • kalkvegg
  • rikvegg
  • intermediærvegg
 • Arktisk-alpin fastmark  > Fjellhei og tundra  > leside
  • lågurt-lesideeng
  • svak lågurt-lesideeng
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie  > moderat snøleie  > fuktmark
  • lågurtfuktsnøleie

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.