Søk Rødliste Med rammer

VUCarex heleonastes

huldrestarr huldrestorr njeaššelukti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex heleonastes
VU
Karplanter (Norge)
A4bc; B2a(i)b(iii,iv)
VU

Artsinformasjon

15

25 - 50 %

1 - 5 %

50 - 90 %

A-kriterie

30 - 50 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 2000 km²

Ja

Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Huldrestarr (Carex heleonastes) vurderes som sårbar (VU) på grunn av en pågående bestandsreduksjon. Arten er knyttet til rikmyr, ofte ekstremrikmyr, i boreale soner opp til eller rett over skoggrensa. Den er østlig og har vært kjent fra Østlandet sør til Ak Oslo (utgått), en isolert forekomst på Jæren (i Ro Time, utgått), indre Sør-Trøndelag, og noen få forekomster i Troms-Finnmark, se Elven & al. (under forb.), hvor arten omtales med kart. Arten er forsvunnet fra praktisk talt alle forekomstene i sørboreal, de fleste i mellomboreal, og er også blitt påtagelig mindre hyppig i nordboreal sone. Funnfrekvensen etter 1990 er under normalen (12,4 %, mot ca. 20 %), til tross for at man er blitt mer oppmerksom på arten. Årsakene til tilbakegangen i de sørlige sonene er trolig utgrøfting av myrer. Tilbakegangen i nordboreal er mer vanskelig å forklare, men mange av artens myrer har vært slåttemyrer som nå er utsatt for gjengroing. Arten har imidlertid fortsatt for mange forekomster, og mange av dem i myrer som ikke er under endring, til at den kan vurderes som sterkt truet (EN).

Huldrestarr har en spredt nordlig boreal sirkumpolar utbredelse.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
 • Våtmark  > Myrmassiv
  • kildemyr
  • jordvannsdominert myr
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > ekstremt mineralnæringsrik
  • myrflate-fastmatte
  • myrflate-mykmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > mineralnæringsrik
  • myrflate-fastmatte
  • myrflate-mykmatte

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.