Søk Rødliste Med rammer

VUCarex hartmanii

hartmansstarr hartmansstorr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex hartmanii
VU
Karplanter (Norge)
A4c
EN

Artsinformasjon

15

1 - 5 %

1 - 5 %

50 - 90 %

A-kriterie

30 - 50 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartmanstarr (Carex hartmanii) vurderes som sårbar (VU) på grunn av en pågående bestandsnedgang. Dette er en nedgradering fra 2006-rødlista der den ble vurdert som sterkt truet (EN). Arten er sentrert rundt Oslofjorden (fra Øf Hvaler, indre Telemark og AA Risør nord til He Stange og Op Lunner). Den omtales med kart hos Fægri & Danielsen (1996). Arten har en særpreget økologi, med en hoveddel av forekomstene på kalkgrunn på svaberg og i bergsprekker med sesongpreget sigevasspåvirkning. Arten er forsvunnet fra nær innpå 50 % av sine gamle, kjente lokaliteter, men samtidig er man blitt mer oppmerksom på den og det er påvist flere nye forekomster (trolig gamle, men uoppdagete) de siste tiårene. Funnfrekvensen etter 1990 er derfor noe over normalen (23,9 %, mot ca. 20 %), men bestandsnedgangen er betydelig, og mange av de gjenværende (og nyfunne) forekomstene er svært individfattige. Den kritiske situasjonen i et kjerneområde - Oslo/Akershus - skisseres av Often & al. (2006). Tapet av forekomster skyldes mye nedbygging, fordi mange forekomster ligger i eller nær strandsoner og i sterkt urbaniserte områder (deler av Østfold, Oslo-området, Vestfold-kysten, Grenland).

Hartmannstarr har en østeuropeisk til vestsibirsk utbredelse med en nordvestlig utpostgruppe i Norge.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Fast bunn  > Strandberg
  • øvre ekstremt mineralnæringsrike strandberg
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Strandeng og strandsump
  • øvre landstrand og supralittoral
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > fuktmark
  • grunnlendt kalkfuktmark
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans
    • Bartrær
    • Lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.
 • Often, A., Wesenberg, J. & Bratli, H. 2006. Klarer hartmansstarr Carex hartmanii seg i Oslo og Akershus?. Blyttia. 64: 158-165