Søk Rødliste Med rammer

VUCarex extensa

vipestarr vipestorr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex extensa
VU
Karplanter (Norge)
D1
EN

Artsinformasjon

7

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

250 - 1000 reproduserende individ

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Vipestarr (Carex extensa) vurderes som sårbar (VU) på grunn av et lågt estimert individtall fordelt på relativt få forekomster og antatt sårbare voksesteder. Arten har vært kjent fra en liten serie forekomster mellom Te Kragerø og VA Kristiansand. Arten er bevisst ettersøkt på 2000-tallet (spesielt av N. Hagen) og er påvist med en lang rekke småpopulasjoner i Te Kragerø, til sammen med nær 450 registrerte individer. Forekomstene i AA Arendal og VA Kristiansand er også bekreftet på 2000-tallet, men synes å være meget små (individtall ikke oppgitt). Arten er strengt knyttet til kortvokst havstrandeng og trues av gjengroing med mer høgvokste planter. Alle populasjonene er relativt små og truet.

Vipestarr er eksklusivt en havstrandplante knyttet til kystene av Vest-Europa, rundt Middelhavet og rundt Svartehavet. De norske forekomstene er del av nordgrensa.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Strandeng og strandsump  > midtre landstrand
  • midtre brakkvasseng
  • midtre salteng

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent