Søk Rødliste Med rammer

VUCarex elata

bunkestarr bunkestorr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex elata
VU
Karplanter (Norge)
A4bc
VU

Artsinformasjon

10

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

30 - 50 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Bunkestarr (Carex elata) vurderes som sårbar (VU) fordi den har et begrenset utbredelsesområde og forekomstareal, med noe tilbakegang, og fordi den er knyttet til naturtyper som er utsatt for inngrep og i tilbakegang. Arten omtales med kart hos Fægri & Danielsen (1996) og er knyttet til våt myr og vasskanter i baserike områder i sørøst, fra Øf Hvaler og Vf Larvik nord til He Ringsaker. Disse naturtypene er utsatte, og en betydelig andel av tidligere forekomster og potensielle voksesteder er forsvunnet ved grøfting og nedbygging. Innen området har arten en meget oppdelt utbredelse med ca. 20-25 forekomster dokumentert i nyere tid. Funnfrekvensen etter 1990 er påfallende høg (43 %, mot normalt ca. 20 %), men vi mener at dette skyldes mer oppmerksomhet enn reell spredning. Arten synes å ha forsvunnet fra 10-15 kjente forekomster de tre siste generasjonene (dvs. ca. 35 % nedgang), mest på grunn av grøfting og nedtapping av myrer og baserike ferskvatn, dvs. noe fragmentering.

Bunkestarr er vidt utbredt i Europa og Vest-Asia og går vesentlig lengre mot nord i Sverige og Finland enn i Norge. Arten har et østlig utbredelsesmønster.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate
  • ekstremt mineralnæringsrik
  • mineralnæringsrik
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • rik flommyr
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
    • pil og vier (Salix)
 • Flomsonesystemer  > Flomskogsmark  > leir- og siltbunn
  • nedre leirflomskog
   • Dominans  > Lauvtrær
    • pil og vier (Salix)
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • leirflommark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.