Søk Rødliste Med rammer

NTCarex disperma

veikstarr veikstorr sileslukti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex disperma
NT
Karplanter (Norge)
A4bc; B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

7

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Veikstarr (Carex disperma) vurderes som nær truet (NT) fordi den er relativt sjelden og følsom for skogsdrift og spesielt for grøfting. Vi antar at den har hatt og fortsetter å ha en viss tilbakegang (> 15 % per tre generasjoner). Dette er en østlig art med noen få forekomster i Fi Sør-Varanger: Pasvikdalen og et større område på indre Østlandet fra Øf Marker og Bu Ringerike (og trolig Kongsberg) nord til He Trysil. Arten omtales og diskuteres med kart hos Elven & al. (under forb.). Den er knyttet til fuktig skog, ofte sumpskog (gran, bjørk, svartor), bekkekanter og myrkanter. Arten vurderes å ha gått en del tilbake i sør på grunn av grøfting av sumpskog og myr. I nord ble flere forekomster borte ved regulering av Pasvikelva. Funnfrekvensen etter 1990 er litt høgere enn normalen (24,9 %, mot ca. 20 %). Vi antar at dette skyldes at folk er blitt mer oppmerksom på arten, og ikke en reell økning. Arten er ofte nesten umulig å oppdage når den står i forholdsvis tett skog fordi den da normalt er steril eller nesten uten blomstring. Bladene er trådtynne og lite karakteristiske. Til gjengjeld er den ofte lett å oppdage på hogstflater der den ofte har masseblomstring og fruktsetting. Påfallende mange funn er derfor gjort på hogstflater. Vi kan kanskje anta at arten har et slikt syklisk liv: lange perioder med vegetativ vekst avbrutt av korte, intense reproduksjonsperioder under åpning av skogen (vindfall, brann, hogst).

Veikstarr er en meget vidt utbredt boreal sirkumpolar art, hyppig fra Fennoskandia øst til Stillehavet og tvers over Nord-Amerika, men mangler i Europa sør for Sørøst-Norge, Midt-Sverige og Baltikum.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Svak kilde og kildeskogsmark  > ikke torvproduserende mark
  • mineralnæringsrik svak grunnkilde
   • Dominans  > Bartrær
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær
    • pil og vier (Salix)
  • intermediær svak grunnkilde
   • Dominans  > Bartrær
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær
    • boreale lauvtrær
    • pil og vier (Salix)
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > uten limnogen vanntilførsel
  • intermediær myrkant
   • Dominans  > Lauvtrær
    • boreale lauvtrær
    • pil og vier (Salix)

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.