Søk Rødliste Med rammer

NTCarex cespitosa

tuestarr tuvestorr miektalukti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex cespitosa
NT
Karplanter (Norge)
A4bc; B2b(ii,iii,iv)
NT

Artsinformasjon

10

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Tuestarr (Carex cespitosa) vurderes som nær truet (NT) fordi forekomstareal og utbredelsesområde er blitt redusert, og habitatkvaliteten er forringet. Arten er knyttet til rik myr, vasskanter, våte beiter og sumpskog i østlige låglandsstrøk på Østlandet fra Øf Aremark og Bu Ringerike nord til Op Gausdal, kanskje 2-3 steder i Trøndelag og Helgeland (ST Røros, NT Meråker, No Sømna, tidligere ST Trondheim, men deler av materialet er utypisk og usikkert identifisert), og i indre strøk i nord fra No Evenes til Fi Sør-Varanger og Nesseby. I sør er arten gått ut på mange steder på grunn av grøfting av myr og sumpskog og endret bruk av våte innmarksbeiter (brakklegging eller grøfting og oppdyrking). Det er imidlertid fortsatt en lang rekke intakte forekomster, og arten blir jamt funnet på nye lokaliteter fordi den er blitt bedre kjent. Funnfrekvensen etter 1990 er derfor noe høgere en normalt (21,6 % mot ca. 20 %). Habitatene er utsatte og i tilbakegang, men i hvert fall i nord synes arten å være stabil.

 

Utbredelsen som vises i Artskart er urealistisk på grunn av massive feilbestemmelser. Arten er sjelden i sør og også i nord, og minst 50 % av de rapporterte forekomstene er feil (dvs. optimistisk mistolket stolpestarr, Carex nigra var. juncea). Kartet og omtalen hos Elven & al. (under forb.) bygger på kontrollert materiale og gir et helt annet bilde.

 

Tuestarr er en østlig art med en svær utbredelse fra Norge og østlige Mellom-Europa inn i Sibir.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Svak kilde og kildeskogsmark  > ikke torvproduserende mark
  • ekstremt mineralnæringsrik svak grunnkilde
  • mineralnæringsrik svak grunnkilde
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Svak kilde og kildeskogsmark  > torvmark
  • ekstremt mineralnæringsrik kildemyr
  • mineralnæringsrik kildemyr
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate
  • ekstremt mineralnæringsrik
  • mineralnæringsrik
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > uten limnogen vanntilførsel
  • ekstremrik myrkant
  • rik myrkant
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • rik flommyr
 • Flomsonesystemer  > Flomskogsmark  > leir- og siltbunn
  • nedre leirflomskog
  • øvre leirflomskog
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • leirflommark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.