Søk Rødliste Med rammer

NTCarex bicolor

hvitstarr kvitstorr dielkolukti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex bicolor
NT
Karplanter (Norge)
A4c; B2b(ii,iii,iv)
NT

Artsinformasjon

5

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kvitstarr (Carex bicolor) vurderes, under noe tvil, som nær truet (NT) på grunn av en pågående reduksjon i forekomstareal og antall lokaliteteter og utsatte voksesteder. Alternativet er som sårbar (VU). Utbredelsen av kvitstarr i Norge er bisentrisk. Det sørlige utbredelsesområdet ligger hovedsakelig i nordre deler av Hedmark fra Stor-Elvdal til Tolga, Tynset og Folldal, dessuten har den to forekomster i Oppdal i Sør-Trøndelag. Det nordlige området strekker seg fra No Rana til Fi Porsanger. Totalt dreier det seg om ca. 60 forekomster. Økologien er forskjellig i nord og sør. I Sør-Norge er kvitstarr bundet til flomutsatte, grusete elvebredder og ører; i nord finnes den i tillegg i snøleier, skredområder og rikmyr. Noen lokaliteter er de siste 30 år gått tapt ved vassdragsregulering. Til gjengjeld er den gjenfunnet på eldre lokaliteter, og den er funnet flere nye steder, også utenfor det tidligere kjente utbredelsesområdet, jf. Gjærevoll (1990), Wold (1993). Elva Grimsa i Folldal i Hedmark, der kvitstarr har en av sine hovedforekomster, er varig vernet. Det planlagte Einunna kraftverk vil imidlertid legge omlag halvdelen av kvitstarr-bestanden langs Einunna (en av de andre hovedforkomstene) under vann. Dette i kombinasjon med klimaendringene som vil endre vannføringsregime i Sør-Norge og føre til uttørring av snøleier m.m. i nord representerer de alvorligste truslene for kvitstarr.

 

Kvitstarr er har en arktisk-alpin sirkumpolar utbredelse. Arten er i Europa utbredt i fjell i Mellom-Europa, i Norge, Sverige og Island.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Flomsonesystemer
 • Is, snø og breforland
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • lavalpin sone
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > ekstremt mineralnæringsrik
  • myrflate-fastmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > mineralnæringsrik
  • myrflate-fastmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • rik flommyr
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • steinflommark
  • sand-sedimentasjonsflommark
 • Is, snø og breforland  > Breforland og snøavsmeltingsområde  > koloniseringsfasen
  • sand- og finere grusdominerte sedimenter (KO trinn 35)
  • grovere grus- og steindominerte sedimenter (KO trinn 67)
 • Is, snø og breforland  > Breforland og snøavsmeltingsområde  > etableringsfase
  • fuktmark og våtmarksinitialer
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen ur og snørasmark  > sluttet vegetasjonsfase
  • fuktmark
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie  > moderat snøleie  > fuktmark
  • kalklågurtfuktsnøleie

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Endringer i nedbørsmengde
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Andre : Vassdragsreguleringer (virkninger ovenfor limnisk miljø), elveforbygning etc.

Referanser

 • Gjærevoll, O. 1950. Contribution to the ecology of Carex bicolor All. in Scandinavia. DKNVS Forh. 24,4: 11-15
 • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.
 • Wold, O. 1993. En ny forekomst av kvitstarr Carex bicolor, i Sør-Norge. Blyttia. 51: 53-60